Gered, Verlos of Bevry

Armored fighter

B’H

Wat Is Die Verskil Tussen

Gered, Verlos, & Bevry?

© Kopiereg 2018 – Alle Regte Voorbehou – Geen Veranderinge Toegelaat!

Gratis verspreiding word aangemoedig!

www.MissionaryNightmare.com

Vanuit die volledige lys skrifte hieronder, kan mens BAIE DUIDELIK sien dat:

1. Red / gered = Verlos = Bevry — Dit het alles dieselfde betekenis.

2. In 98% van gevalle is dit verlossing en redding van fisiese onderdrukking en slawerny van die fisiese vyand bestaande uit mense.

3. 1% van gevalle is oop vir interpretasie en debat slegs indien die teks uit konteks gehaal word.

4. 1% van gevalle word dieselfde woord vir ‘n ander betekenis gebruik bv. Jona 4:6

5. Nêrens is enigeen bevry/gered/verlos van SONDE nie.

6. Nêrens is enigeen bevry/gered/verlos van Satan of die Duiwel nie.

7. Nêrens word “Ewige Lewe in die Hemel” genoem of ge-impliseer nie behalwe deur Christen Doktrine.

8. Mens kan jou eie lewe red van die fisiese dood deur die wette in die Ou Testament te hou so goed jy kan – sien Eségiël 14:14

9. Psalm 36:6, weereens swak vertaal, lees eintlik as volg: U geregtigheid is soos die berge van Elohim; U oordele is ‘n groot watervloed. YHWH, U (behou) red (H3467) mense en diere! Hierdie vers vertrap die Christen Doktriene van “Hemel toe” want selfs volgens Christene, word diere nie “gered” nie.

Let asb op dat in hierdie dokument is die woorde “God” en “Here”, terug verander na die oorspronklike Name, soos wat dit in die oorspronklike Hebreeus gebruik word, naamlik Elohim en YHWH.

Genesis 32:30 Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het Elohim gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered.

Genesis 37:21 Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê: Laat ons hom nie doodslaan nie.

Genesis 45:7 Maar Elohim het my voor julle uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ‘n groot verlossing.

Genesis 47:25 En hulle antwoord: U het ons lewe gered. Laat ons guns mag vind in die oë van my meester, dan sal ons die dienaars van Farao wees.

Genesis 48:16 die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het — mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte.

Genesis 49:18 Op u verlossing wag ek, YHWH!

Exodus 2:19 En hulle antwoord: ‘n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos; en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink.

Exodus 3:8 Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

Exodus 5:23 Want vandat ek na Farao gegaan het om in u Naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het u volk glad nie verlos nie.

Exodus 6:6 (6:5) Daarom, sê aan die kinders van Israel: Ek is YHWH, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur ‘n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;

Exodus 8:23 En Ek sal ‘n verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind.

Exodus 10:5 en hulle sal die oppervlakte van die land oordek, sodat ‘n mens die land nie sal kan sien nie. En hulle sal die oorblyfsel afeet van wat gered is, wat vir julle van die hael oorgebly het; en al die bome wat vir julle uit die veld opgroei, sal hulle afeet.

Exodus 12:27 dan moet julle sê: Dit is ‘n paasoffer aan YHWH, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe Hy die Egiptenaars getref maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig.

Exodus 14:13 Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van YHWH wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.

Exodus 14:30 So het YHWH Israel dan dié dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see.

Exodus 15:13 U het deur u guns die volk gelei wat U verlos het; U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer.

Exodus 18:4 en die naam van die ander was Eliëser; want, het hy gesê, die Elohim van my vader is my hulp en het my van Farao se swaard verlos.)

Exodus 18:8 Moses vertel toe aan sy skoonvader alles wat YHWH aan Farao en aan die Egiptenaars, ter wille van Israel, gedoen het; al die moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat YHWH hulle verlos het.

Exodus 18:9 En Jetro het hom verheug oor al die goeie wat YHWH aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit die hand van die Egiptenaars verlos het.

Exodus 18:10 Daarop sê Jetro: Geseënd is YHWH wat julle verlos het uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van Farao, wat die volk onder die hand van die Egiptenaars uit verlos het.

Numerie 10:9 En as julle in jul land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas; dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van YHWH julle Elohim, en julle sal van jul vyande verlos word.

Numerie 17:10 Daarop het YHWH vir Moses gesê: Bring die staf van Aäron terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die wederstrewiges, en bevry My eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie.

Deuteronomium 7:8 Maar omdat YHWH julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het YHWH julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.

Deuteronomium 9:26 En ek het YHWH gebid en gesê: Meester, YHWH, stort u volk en u erfdeel wat U deur u grootheid verlos het, wat U uit Egipte deur ‘n sterke hand uitgelei het, nie in die verderf nie.

Deuteronomium 13:5 Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van YHWH julle Elohim wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat YHWH jou Elohim jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.

Deuteronomium 15:15 En jy moet daaraan dink dat jy ‘n slaaf in Egipteland was, en dat YHWH jou Elohim jou verlos het; daarom beveel ek jou vandag hierdie saak.

Deuteronomium 21:8 Doen versoening vir u volk Israel wat U, o YHWH, verlos het, en laat geen onskuldige bloed op u volk Israel rus nie, en laat die bloedskuld vir hulle versoen word.

Deuteronomium 24:18 Maar jy moet daaraan dink dat jy ‘n slaaf was in Egipte en YHWH jou Elohim jou daaruit verlos het; daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen.

Deuteronomium 33:29 Welgeluksalig is jy, o Israel! Wie is soos jy? ‘n Volk wat deur YHWH verlos is, die skild van jou hulp en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande julle al kruipende aan jou onderwerp; maar jy sal op hulle hoogtes stap.

Josua 9:26 Hy het toe so met hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat dié hulle nie gedood het nie.

Josua 10:6 Maar die manne van Gíbeon het na Josua gestuur, in die laer van Gilgal, om te sê: Trek u hande nie af van u dienaars nie, kom gou op na ons toe en verlos ons en help ons; want al die konings van die Amoriete wat die Gebergte bewoon, het hulle teen ons verenig.

Josua 22:22 Die Elohim van die gode, YHWH, die Elohim van die gode, YHWH, Hy weet dit; en ook Israel mag dit weet: As dit deur opstandigheid of deur troubreuk teen YHWH is — verlos ons nie vandag nie, YHWH! —

Josua 22:31 Toe sê Pínehas, die seun van Eleásar, die priester, aan die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse: Vandag weet ons dat YHWH in ons midde is, omdat julle hierdie troubreuk teen YHWH nie begaan het nie; nou het julle die kinders van Israel gered uit die hand van YHWH.

Josua 24:10 maar Ek wou nie na Bíleam luister nie, sodat hy julle net geseën het; en Ek het julle uit sy hand gered.

Rigters 2:16 verwek YHWH rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers.

Rigters 2:18 En wanneer YHWH vir hulle rigters verwek, was YHWH met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hul vyande al die dae van die rigter, omdat YHWH medelyde gehad het vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers.

Rigters 3:9 Maar toe die kinders van Israel YHWH aanroep, het YHWH ‘n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het: Otniël, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb.

Rigters 3:15 Maar toe die kinders van Israel YHWH aanroep, het YHWH vir hulle as verlosser verwek: Ehud, die seun van Gera, die Benjaminiet, ‘n man wat links was. Deur hom stuur toe die kinders van Israel die belasting aan Eglon, die koning van Moab.

Rigters 3:31 Toe kom ná hom Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne ses honderd man met ‘n osdrywerstok verslaan het; en ook hy het Israel verlos.

Rigters 6:9 en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uit verdrywe en hulle land aan julle gegee.

Rigters 6:14 Toe draai YHWH na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou stuur nie?

Rigters 6:15 Maar hy vra Hom: Ag, Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie.

Rigters 6:36 Toe het Gídeon met Elohim gespreek: As U werklik deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het—

Rigters 6:37 ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê: as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het.

Rigters 7:2 Toe sê YHWH vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos.

Rigters 7:7 Toe sê YHWH vir Gídeon: Deur die drie honderd man wat gelek het, sal Ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee; maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan.

Rigters 8:22 Daarop sê die manne van Israel vir Gídeon: Heers oor ons, u sowel as u seun en u kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete.

Rigters 8:34 En die kinders van Israel het nie gedink aan YHWH hulle Elohim wat hulle uit die hand van al hul vyande rondom gered het nie.

Rigters 9:17 julle vir wie my vader geveg en sy lewe gewaag het, en wat hy uit die hand van die Midianiete gered het,

Rigters 10:1 En ná Abiméleg het Tola, die seun van Pua, die seun van Dodo, ‘n man uit Issaskar, opgetree om Israel te verlos; en hy het gewoon in Samir op die gebergte van Efraim.

Rigters 10:12 en toe die Sidoniërs en Amalekiete en Maoniete julle verdruk en julle My aangeroep het — julle uit hulle hand verlos nie?

Rigters 10:13 Maar julle het My verlaat en ander gode gedien; daarom sal Ek julle nie meer verlos nie.

Rigters 10:14 Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat dié julle verlos in die tyd van julle benoudheid.

Rigters 10:15 Toe sê die kinders van Israel aan YHWH: Ons het gesondig; maak met ons net soos dit goed is in u oë; verlos ons tog net vandag.

Rigters 12:2 Maar Jefta sê vir hulle: Ek en my volk het ‘n hewige twis met die kinders van Ammon gehad, en ek het julle opgeroep, maar julle het my nie uit hulle hand verlos nie.

Rigters 13:5 Want kyk, jy sal swanger word en ‘n seun baar, en geen skeermes mag op sy hoof kom nie; want die seun sal van die moederskoot af ‘n nasireër van Elohim wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne.

Rigters 15:18 Daarop kry hy baie dors en roep YHWH aan en sê: U het deur die hand van u kneg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenes val?

Rigters 18:28 En daar was geen redder nie, want dit was ver van Sidon af en hulle het met niemand gemeenskap gehad nie: dit het in die dal gelê wat by Bet-Rehob behoort. Hulle bou toe die stad weer op en woon daarin,

1Samuel 2:1 Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in YHWH, my horing is hoog in YHWH; my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing.

1Samuel 4:3 Terwyl die manskappe die laer inkom, sê die oudstes van Israel: Waarom het YHWH ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van YHWH uit Silo na ons toe bring, dat dit onder ons inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande.

1Samuel 7:8 En die kinders van Israel sê aan Samuel: Laat nie ná om YHWH onse Elohim vir ons aan te roep nie, dat Hy ons uit die hand van die Filistyne verlos.

1Samuel 9:16 Môre sulke tyd sal Ek ‘n man uit die land Benjamin na jou stuur wat jy moet salf as ‘n vors oor my volk Israel; en hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want Ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na My gekom het.

1Samuel 10:18 en aan die kinders van Israel gesê: So spreek YHWH, die Elohim van Israel: Ek het Israel uit Egipte laat optrek en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al die koninkryke wat julle verdruk het.

1Samuel 10:19 Maar julle verwerp vandag julle Elohim wat julle uit al jul onheile en node verlos het, en sê: Nee, maar jy moet ‘n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van YHWH volgens julle stamme en volgens julle geslagte.

1Samuel 10:27 Maar die deugniete het gesê: Hoe kan hierdie man ons verlos? En hulle het hom verag en hom geen geskenk gebring nie; maar hy het hom doof gehou.

1Samuel 11:3 Toe sê die oudstes van Jabes vir hom: Laat ons sewe dae lank met rus, dat ons boodskappers in die hele gebied van Israel kan stuur; as daar dan niemand is wat ons verlos nie, sal ons na u toe uittrek.

1Samuel 11:13 Maar Saul antwoord: Op hierdie dag mag geen man gedood word nie, want vandag het YHWH ‘n verlossing in Israel bewerk.

1Samuel 12:11 En YHWH het Jerúbbaäl en Bedan en Jefta en Samuel gestuur en julle uit die hand van jul vyande rondom gered, sodat julle veilig gewoon het.

1Samuel 14:6 Jónatan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra, gesê: Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenes; miskien sal YHWH vir ons optree, want by YHWH is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie.

1Samuel 14:23 En YHWH het Israel op dié dag verlos. Toe die geveg dan by Bet-Awen verbygaan,

1Samuel 14:39 Want so waar as YHWH leef wat Israel verlos, al was dit ook in my seun Jónatan, dan moet hy sekerlik sterwe! Maar niemand uit al die manskappe het hom geantwoord nie.

1Samuel 14:45 Maar die manskappe het aan Saul gesê: Moet Jónatan sterwe wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het? Volstrek nie! So waar as YHWH leef, geen haar van sy hoof sal op die aarde val nie! Want met Elohim het hy dit vandag gedoen. So het die volk dan Jónatan losgekoop, dat hy nie gesterf het nie.

1Samuel 14:48 En hy het hom dapper gedra: hy het Amalek verslaan en Israel gered uit die hand van sy berower.

1Samuel 17:37 Verder sê Dawid: YHWH wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag YHWH met jou wees!

1Samuel 17:47 Daniël sal hierdie hele menigte moet erken dat YHWH nie deur swaard en deur spies verlos nie; want die stryd behoort aan YHWH, en Hy sal julle in ons hand gee.

1Samuel 23:2 Toe raadpleeg Dawid YHWH en vra: Sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan? En YHWH sê vir Dawid: Gaan en verslaan die Filistyne en verlos Kehíla.

1Samuel 23:5 Daarom het Dawid met sy manne na Kehíla getrek en teen die Filistyne geveg en hulle vee weggedrywe en ‘n groot slag onder hulle geslaan. So het Dawid dan die inwoners van Kehíla verlos.

1Samuel 30:18 So het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het; ook sy twee vroue het Dawid bevry.

2Samuel 3:18 Voer dit dan nou uit, want YHWH het van Dawid gespreek en gesê: Deur die hand van my kneg Dawid sal Ek my volk Israel uit die hand van die Filistyne en uit die hand van al hulle vyande verlos.

2Samuel 4:9 Maar Dawid het Régab en sy broer Báëna, die seuns van Rimmon, die Beërotiet, geantwoord en aan hulle gesê: So waar as YHWH leef wat my siel uit alle benoudheid verlos het,

2Samuel 7:23 En wie is soos u volk, soos Israel, ‘n enige nasie op die aarde, wat Elohim vir Hom as ‘n volk gaan verlos het, en om vir Hom ‘n naam te maak; en om groot dinge te doen vir hulle en vreeslike dinge aan u land voor u volk uit wat U verlos het vir U van Egipte, van die heidene en hulle gode?

2Samuel 12:7 Toe sê Natan vir Dawid: U is die man! So sê YHWH, die Elohim van Israel: Ék het jou as koning gesalf oor Israel, en Ék het jou gered uit die hand van Saul;

2Samuel 19:5 Toe kom Joab by die koning in die huis en sê: U het vandag die aangesig van al u dienaars beskaamd gemaak, wat vandag u lewe en die lewe van u seuns en dogters en die lewe van u vroue en die lewe van u byvroue gered het,

2Samuel 19:9 En die hele volk onder al die stamme van Israel het onder mekaar getwis en gesê: Die koning het ons verlos uit die hand van ons vyande, en hy het ons gered uit die hand van die Filistyne, en nou moes hy die land uit vlug vir Absalom;

2Samuel 22:1 En Dawid het die woorde van hierdie lied tot YHWH gespreek op die dag toe YHWH hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul.

2Samuel 22:2 En hy het gesê: YHWH is my rots en my bergvesting en my redder;

2Samuel 22:3 Elohim is my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser; van geweld het U my verlos.

2Samuel 22:4 Ek roep YHWH aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.

2Samuel 22:18 Hy het my verlos van my magtige vyand, van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.

2Samuel 22:20 En Hy het my uitgelei in die ruimte, Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.

2Samuel 22:28 En U verlos die verdrukte volk, maar u oë is teen die hoogmoediges; U verneder hulle.

2Samuel 22:36 En U het my die skild van u uitredding gegee, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak.

2Samuel 22:42 Hulle het rondgekyk, maar daar was geen verlosser nie; na YHWH, maar Hy het hulle nie geantwoord nie.

2Samuel 22:44 En U het my gered uit die getwis van my volk; U het my bewaar as ‘n hoof van nasies; ‘n volk wat ek nie geken het nie, het my gedien.

2Samuel 22:49 en wat my uitlei onder my vyande uit; ja, U verhef my bo my teëstanders, U bevry my van die man van geweld.

2Samuel 22:51 Hy is dit wat die verlossing van sy koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid.

1Konings 1:29 Toe sweer die koning en sê: So waar as YHWH leef wat my uit alle benoudheid verlos het,

2Konings 13:5 (YHWH het aan Israel ‘n verlosser gegee, sodat hulle onder die mag van Aram uitgekom het en die kinders van Israel in hul tente kon woon soos gister en eergister.

2Konings 14:27 En YHWH het nog nie gespreek dat Hy die naam van Israel onder die hemel sou uitdelg nie; daarom het Hy hulle verlos deur Jeróbeam, die seun van Joas.

2Konings 16:7 Agas stuur toe boodskappers na Tiglat-Piléser, die koning van Assirië, om te sê: Ek is u dienaar en u seun; kom op en verlos my uit die hand van die koning van Aram en uit die hand van die koning van Israel wat teen my optree.

2Konings 17:39 Maar YHWH julle Elohim moet julle vrees, en Hy sal julle verlos uit die hand van al julle vyande.

2Konings 18:33 Het die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië?

2Konings 18:34 Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar is die gode van Sefarváim, Hena en Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het?

2Konings 18:35 Wie is daar onder al die gode van die lande wat hulle land uit my hand gered het, dat YHWH Jerusalem uit my hand sou red?

2Konings 19:11 Kyk, u het self gehoor wat die konings van Assirië aan al die lande gedoen het deur dit met die banvloek te tref, en sou u gered word?

2Konings 19:12 Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered — Gosan en Haran en Resef en die kinders van Eden wat in Telássar was?

2Konings 19:19 Verlos ons dan nou tog uit sy hand, YHWH onse Elohim, dat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, YHWH, alleen Elohim is.

2Konings 19:34 En Ek sal hierdie stad beskut, om dit te verlos, ter wille van My en my kneg Dawid.

1Kronieke 16:35 en sê: Verlos ons, Elohim van ons heil, en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!

1Kronieke 17:21 En wie is soos u volk Israel, ‘n enige nasie op die aarde, wat Elohim vir Hom as ‘n volk gaan verlos het, om vir U ‘n naam te maak deur groot en vreeslike dinge, deur voor u volk uit, wat U uit Egipte verlos het, nasies te verdrywe.

2Kronieke 20:9 As daar oor ons onheil kom—swaard, straf of pes of hongersnood—sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan; want u Naam is in hierdie huis; en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U kan hoor en verlos.

2Kronieke 20:17 Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van YHWH by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek môre teen hulle uit, en YHWH sal met julle wees.

2Kronieke 25:15 Toe ontvlam die toorn van YHWH teen Amásia, en Hy stuur ‘n profeet na hom, en dié het vir hom gesê: Waarom soek u die gode van die volk wat hulle eie volk nie uit u hand gered het nie?

2Kronieke 32:15 Laat Jehiskía julle dan nou nie bedrieg en julle nie op so ‘n manier verlei nie; en glo hom nie, want geen enkele god van enige nasie of koninkryk het sy volk uit my hand of uit die hand van my vaders kon verlos nie; hoeveel minder sal julle Elohim julle uit my hand kan verlos?

2Kronieke 32:17 Hy het ook ‘n brief geskrywe om YHWH, die Elohim van Israel, te smaad en teen Hom te spreek deur te sê: Soos die gode van die nasies van die lande wat hulle volk uit my hand nie gered het nie, so sal die Elohim van Jehiskía sy volk uit my hand nie red nie.

2Kronieke 32:22 En YHWH het Jehiskía en die inwoners van Jerusalem verlos uit die hand van Sánherib, die koning van Assirië, en uit die hand van almal, en hulle rondom tot rus gebring.

Esra 8:31 Daarna het ons weggetrek van die rivier Ahawa af op die twaalfde van die eerste maand, om na Jerusalem te gaan; en die hand van onse Elohim was oor ons, sodat Hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad.

Nehemía 1:10 Hulle is tog u knegte en u volk wat U verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand.

Nehemía 9:27 Daarom het U hulle oorgegee in die hand van hulle teëstanders, dat dié hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die tyd van hulle benoudheid U aangeroep het, het U uit die hemel gehoor en na u grote barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat dié hulle uit die hand van hul teëstanders kon verlos.

Nehemía 9:28 Maar sodra hulle rus gehad het, het hulle weer kwaad gedoen voor u aangesig, en U het hulle oorgelewer in die hand van hul vyande, dat dié oor hulle sou heers; as hulle U dan weer aanroep, het U uit die hemel gehoor en hulle na u barmhartigheid baiekeer gered.

Ester 4:14 Want as jy nou werklik swyg, sal daar van ‘n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op ‘n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie?

Job 5:15 So verlos Hy dan van die swaard wat kom uit hulle mond, en die behoeftige uit die hand van die sterk man.

Job 5:20 In hongersnood verlos Hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard.

Job 6:13 Is ek dan nie hulpeloos in myself nie, en is redding nie vir my weggedrywe nie?

Job 6:23 Of: Red my uit die hand van die teëstander? Of: Verlos my uit die hand van tiranne?

Job 19:25 Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.

Job 22:29 As dié afdraand loop, dan sê jy: Boontoe! En hom wat neerslagtig is, verlos Hy.

Job 22:30 Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie: ja, hy word gered deur die reinheid van jou hande.

Job 29:12 Want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie.

Job 33:24 en is Hy hom genadig en sê: Verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie: Ek het ‘n losprys gevind —

Job 33:28 Hy het my siel verlos, dat dit nie in die kuil ingegaan het nie, en my lewe mag hom verlustig in die lig.

Nota: Selfs hier in Job 33:24 kan mens dalk dink dat dit praat van verlossing van sonde en hel, maar in vers 28 word dit duidelik dat dit weereens slegs gaan oor lewe op aarde waarin Job hom verlustig in die sonlig, want hy het die dood (kuil/graf) tydelik vrygespring. Vergelyk dit met Psalm 56:13

Psalm 3:7 (3:8) Staan op, YHWH; verlos my, my Elohim! Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die tande van die goddelose stukkend gebreek.

Psalm 6:4 (6:5) Keer terug, YHWH, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil.

Nota: In die oorspronklike Hebreeus beteken “siel” ‘n “lewende skepsel”. Dit het niks te doen met die Christen indoktrinasie van jou “siel” wat “hemel toe gaan” nie. (Strongs no H5315). Vergelyk dit met Psalm 78:50

Psalm 7:1 Sjiggajon van Dawid wat hy tot eer van YHWH gesing het weens die woorde van Kus, die Benjaminiet. (7:2) YHWH, my Elohim, by U skuil ek; verlos my van al my vervolgers en red my;

Psalm 7:4 (7:5) as ek hóm kwaad aangedoen het wat in vrede met my geleef het (ja, ek het hom gered wat my sonder oorsaak vyandig was),

Psalm 7:10 (7:11) My skild is by Elohim wat die opregtes van hart verlos.

Psalm 14:7 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As YHWH die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

Psalm 17:7 Maak u gunsbewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teëstanders!

Psalm 18:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, die kneg van YHWH, wat die woorde van hierdie lied tot YHWH gespreek het op die dag toe YHWH hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. (18:2) En hy het gesê: Ek het U hartlik lief, YHWH, my sterkte.

Psalm 18:2 (18:3) YHWH is my rots en my bergvesting en my redder; my Elohim, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.

Psalm 18:3 (18:4) Ek roep YHWH aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.

Psalm 18:17 (18:18) Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.

Psalm 18:19 (18:20) En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het.

Psalm 18:27 (18:28) Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is.

Psalm 18:35 (18:36) Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak.

Psalm 18:41 (18:42) Hulle het geroep om hulp, maar daar was geen verlosser nie — tot YHWH, maar Hy het hulle nie geantwoord nie.

Psalm 18:43 (18:44) U het my gered uit die getwis van die volk; U het my ‘n hoof gemaak van nasies; ‘n volk wat ek nie geken het nie, het my gedien.

Psalm 18:48 (18:49) wat my red van my vyande; ja, U verhef my bo my teëstanders; U bevry my van die man van geweld.

Psalm 18:50 (18:51) Hy wat die verlossinge van sy koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid.

Psalm 19:14 (19:15) Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o YHWH, my rots en my verlosser!

Psalm 20:6 (20:7) Nou weet ek dat YHWH sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.

Psalm 20:9 (20:10) YHWH, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

Psalm 22:4 (22:5) Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle uitgered.

Psalm 22:8 (22:9) Laat dit aan YHWH oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!

Psalm 22:21 (22:22) Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor!

Psalm 25:22 o Elohim, verlos Israel uit al sy benoudhede!

Psalm 26:11 Maar ék wandel in my opregtheid; verlos my en wees my genadig.

Psalm 28:8 YHWH is ‘n sterkte vir hulle, en Hy is ‘n vesting van verlossing vir sy gesalfde.

Psalm 28:9 Verlos u volk en seën u erfdeel, en wees vir hulle ‘n herder en dra hulle tot in ewigheid.

Psalm 31:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. (31:2) By U, o YHWH, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.

Psalm 31:2 (31:3) Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my ‘n rots om in te vlug, ‘n baie vaste huis om my te verlos.

Psalm 31:5 (31:6) In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, YHWH, Elohim van trou.

Psalm 31:16 (31:17) Laat u aangesig skyn oor u kneg, verlos my deur u goedertierenheid.

Psalm 32:7 U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.

Psalm 33:16 ‘n Koning word nie verlos deur ‘n groot leër, ‘n held nie gered deur groot krag nie.

Psalm 34:4 (34:5) Dalet. Ek het YHWH gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.

Psalm 34:6 (34:7) Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en YHWH het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

Psalm 34:18 (34:19) Kof. YHWH is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.

Psalm 34:22 (34:23) YHWH verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie.

Nota: Weereens sien ons hier dat “siel” is lewe en om te “boet” is om te sterf.

Psalm 37:40 En YHWH help hulle en red hulle; Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by Hom.

Psalm 40:17 (40:18) Al is ek ellendig en behoeftig — YHWH dink aan my; U is my hulp en my redder; my Elohim, vertoef tog nie!

Psalm 42:5 (42:6) Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op Elohim; want ek sal Hom nog loof — die verlossing van sy aangesig!

Psalm 42:11 (42:12) Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op Elohim, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my Elohim!

Psalm 43:5 Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op Elohim, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my Elohim!

Psalm 44:7 (44:8) maar U het ons verlos van ons teëstanders en ons haters beskaamd gemaak.

Psalm 44:26 (44:27) Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil!

Psalm 53:6 (53:7) Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As Elohim die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

Psalm 54:1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Onderwysing van Dawid, (54:2) toe die Sifiete gekom en aan Saul gesê het: Het Dawid hom nie by ons weggesteek nie? (54:3) o Elohim, verlos my deur u Naam, en doen aan my reg deur u mag!

Psalm 54:7 (54:9) want dié het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien.

Psalm 55:16 (55:17) Maar ek, ek roep Elohim aan, en YHWH sal my verlos.

Psalm 55:18 (55:19) Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my.

Psalm 56:13 (56:14) want U het my siel gered van die dood — ja, my voete van struikeling — om te wandel voor die aangesig van Elohim in die lig van die lewe.

Psalm 57:3 (57:4) Hy sal uit die hemel stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela. Elohim sal sy goedertierenheid en sy trou stuur.

Psalm 59:2 (59:3) Red my van die werkers van ongeregtigheid, en verlos my van die manne van bloed!

Psalm 60:5 (60:7) Sodat u bemindes gered mag word; verlos deur u regterhand en verhoor ons!

Psalm 68:20 (68:21) Elohim is vir ons ‘n Elohim van verlossinge, en YHWH die Meester het uitkomste teen die dood.

Psalm 69:1 Vir die musiekleier; op die wysie van: “Lelies.” ‘n Psalm van Dawid. (69:2) Verlos my, o Elohim, want die waters het tot by die siel gekom.

Psalm 69:14 (69:15) Red my uit die modder en laat my nie sink nie; laat my gered word van my haters en uit waterdieptes.

Psalm 69:18 (69:19) Kom nader na my siel, verlos dit; bevry my om my vyande ontwil.

Psalm 69:35 (69:36) Want Elohim sal Sion verlos en die stede van Juda bou; en daar sal hulle woon en dit besit.

Psalm 70:5 (70:6) Maar ek is ellendig en behoeftig: o Elohim, kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; YHWH, vertoef tog nie!

Psalm 71:2 Red my deur u geregtigheid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my!

Psalm 71:3 Wees vir my ‘n rots om in te woon, om gedurig in te gaan; U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting.

Psalm 71:6 Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder; oor U is my lof altyddeur.

Psalm 71:11 en sê: Elohim het hom verlaat; agtervolg en gryp hom, want daar is geen redder nie!

Psalm 71:23 My lippe sal jubel as ek psalmsing tot u eer, en my siel, wat U verlos het.

Psalm 72:4 Hy sal aan die ellendiges van die volk reg verskaf, die kinders van die behoeftige verlos en die verdrukker verbrysel.

Psalm 72:14 Hy sal hulle siel verlos van verdrukking en geweld, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë.

Psalm 74:2 Dink aan u vergadering wat U in die voortyd verwerf het, wat U verlos het om die stam van u erfdeel te wees, aan die berg Sion waar U op gewoon het.

Psalm 74:12 Nogtans is Elohim my Koning van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde.

Psalm 76:9 (76:10) toe Elohim opgestaan het vir die gerig, om al die ootmoediges van die land te verlos. Sela.

Psalm 77:15 (77:16) U het u volk met ‘n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef. Sela.

Psalm 78:35 en hulle het daaraan gedink dat Elohim hul rots was en Elohim, die Allerhoogste, hul verlosser.

Psalm 78:42 Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie;

Psalm 78:50 Hy het ‘n pad vir sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van die dood nie, maar hulle lewe aan die pes oorgegee.

Psalm 80:3 (80:4) o Elohim, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

Psalm 80:7 (80:8) o Elohim van die leërskare, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

Psalm 80:19 (80:20) o YHWH, Elohim van die leërskare, herstel ons; laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!

Psalm 81:6 (81:7) Ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos.

Psalm 81:7 (81:8) In die nood het jy geroep, en Ek het jou uitgered; Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder; Ek het jou getoets by die waters van Mériba. Sela.

Psalm 82:4 Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense.

Psalm 86:2 Bewaar my siel, want ‘n gunsgenoot is ek; U, my Elohim, verlos u kneg wat op U vertrou.

Psalm 86:13 want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered.

Nota: “Doderyk” is Strongs no. H7585 en is die graf. Christene (waarvan ek baie jare lank een was) is geneig om te dink dis die Hel waar die Duiwel woon, wat nêrens in die Ou Testament bestaan nie.

Psalm 86:16 Wend U tot my en wees my genadig; gee u sterkte aan u kneg en verlos die seun van u diensmaagd.

Psalm 103:4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,

Nota: “Verderf” is weereens verkeerd vertaal en is Strongs H7845 — strik / graf. Niks te doen met die “verderf ” wat Christene so smaaklik voorsit as die HEL nie. Selfs hierdie “Ou” Afrikaanse Vertaling (1953) laat veel te wense oor.

Psalm 106:8 Maar Hy het hulle verlos om sy Naam ontwil, om sy mag bekend te maak.

Psalm 106:10 En Hy het hulle verlos uit die hand van die hater en hulle bevry uit die hand van die vyand.

Psalm 106:21 Hulle het Elohim vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte,

Psalm 106:43 Hy het hulle baiekeer gered; maar húlle was wederstrewig in hulle voorneme. So het hulle dan weggesink deur hul ongeregtigheid.

Psalm 106:47 Verlos ons, YHWH onse Elohim, en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!

Psalm 107:2 Dit moet die verlostes van YHWH sê, wat Hy uit die nood verlos het

Psalm 107:6 Toe het hulle YHWH aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle gered.

Psalm 107:13 Toe het hulle YHWH aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.

Psalm 107:19 Toe het hulle YHWH aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos.

Psalm 108:6 (108:7) Dat u bemindes gered kan word — verlos deur u regterhand en verhoor ons!

Psalm 109:26 Help my, YHWH my Elohim! Verlos my na u goedertierenheid,

Psalm 109:31 want Hy staan aan die regterhand van die behoeftige om hom te verlos van die wat hom veroordeel.

Psalm 111:9 Pe. Hy het aan sy volk verlossing gestuur; Sade. Hy het sy verbond vir ewig ingestel; Kof. sy Naam is heilig en vreeslik.

Psalm 116:8 Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling.

Psalm 116:13 Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van YHWH aanroep.

Psalm 119:94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele.

Psalm 119:117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let.

Psalm 119:134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou.

Psalm 119:146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou.

Psalm 119:154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte.

Nota: Weereens ‘n baie swak vertaling. Instede van “maak my lewend”, is dit meer korrek om dit te vertaal as “hou my lewend”. Dis waarom Christene so rondhol met allerlei stories wat nie bestaan nie.

Psalm 130:7 Wag op YHWH, o Israel! want by YHWH is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing;

Psalm 130:8 en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.

Nota: Hierdie is een van die debateerbare verse. Dit is BAIE GEVAARLIK om doktrines te bou op enkel verse. In so ‘n geval is dit veilig om te sê, al die ander verse wys op verlossing van vyande dus sal hierdie eerder wys op verlossing van hulle afvalligheid van YHWH nadat Hy Sy krag aan hulle gewys het. Boonop is daar geen “Hemel toe” gaanery nie. Lees gerus die geskrywe op die webwerf www.MissionaryNightmare.com vir meer inligting.

Psalm 138:7 As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.

Psalm 144:2 my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp.

Psalm 145:19 Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Spreuke 11:8 Word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek.

Spreuke 11:9 Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered.

Spreuke 11:14 As daar nie goeie oorleg is nie, val ‘n volk; maar in die veelheid van raadgewers is redding.

Spreuke 23:11 Want hulle Verlosser is sterk, Hy sal hulle saak teen jou verdedig.

Spreuke 28:26 Wie op sy eie hart vertrou, hy is ‘n dwaas; maar hy wat in wysheid wandel, word gered.

Prediker 9:15 En daarin is ‘n arm wyse man gevind; dié het die stad deur sy wysheid gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie.

Jesaja 1:27 Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer, deur geregtigheid.

Jesaja 19:20 En dit sal wees ‘n teken en ‘n getuie vir YHWH van die leërskare in Egipteland; as hulle YHWH aanroep vanweë die verdrukkers, sal Hy aan hulle ‘n redder stuur en ‘n stryder wat hulle sal verlos.

Jesaja 20:6 En die inwoners van hierdie kusland sal in dié dag sê: Kyk, só gaan dit met ons toeverlaat waarheen ons gevlug het om hulp, om gered te word van die koning van Assirië — hoe sal óns dan ontvlug?

Jesaja 25:9 En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse Elohim op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is YHWH op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp.

Jesaja 26:18 Ons was swanger, het weë gehad — dit was asof ons wind gebaar het; ons het die land geen redding aangebring nie, en daar is geen wêreldbewoners gebore nie.

Jesaja 29:22 Daarom, so sê YHWH tot die huis van Jakob, Hy wat Abraham verlos het: Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie;

Jesaja 31:5 Soos voëls wat fladder, so sal YHWH van die leërskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry.

Jesaja 33:2 YHWH, wees ons genadig, op U wag ons; wees hulle arm elke môre, ja, ons verlossing in die tyd van benoudheid!

Jesaja 33:6 En daar sal bestendigheid van jou tye wees, ‘n rykdom van volle verlossing, van wysheid en kennis; die vrees van YHWH sal sy skat wees.

Jesaja 33:22 Want YHWH is ons Regter, YHWH is ons Aanvoerder, YHWH is ons Koning: Hy sal ons verlos.

Jesaja 35:4 Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle Elohim kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.

Jesaja 35:9 Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;

Jesaja 36:18 Laat Hiskía julle nie verlei nie deur te sê: YHWH sal ons red! Het die gode van die nasies elkeen sy land gered uit die hand van die koning van Assirië?

Jesaja 36:19 Waar is die gode van Hamat en Arpad? Waar die gode van Sefarváim? En het hulle miskien Samaría gered uit my hand?

Jesaja 36:20 Wie is daar onder al die gode van hierdie lande wat hulle land gered het uit my hand, dat YHWH Jerusalem uit my hand sou red?

Jesaja 37:11 Kyk, u het self gehoor wat die konings van Assirië aan al die lande gedoen het deur dit met die banvloek te tref, en sou ú gered word?

Jesaja 37:12 Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered — Gosan en Haran en Resef en die kinders van Eden wat in Telássar was?

Jesaja 37:20 YHWH onse Elohim, verlos ons dan nou uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, YHWH, dit alleen is.

Jesaja 37:35 En Ek sal hierdie stad beskut om dit te verlos, om My en om my kneg Dawid ontwil.

Jesaja 38:20 YHWH staan gereed om my te verlos; daarom sal ons op my snaarinstrumente speel al die dae van ons lewe, by die huis van YHWH.

Jesaja 41:10 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou Elohim. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Jesaja 43:1 Maar nou, so sê YHWH, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

Jesaja 43:12 Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander gode onder julle nie; en julle is my getuies, spreek YHWH, en Ek is Elohim.

Jesaja 44:22 Ek delg jou oortredinge uit soos ‘n newel en jou sondes soos ‘n wolk; keer terug na My, want Ek het jou verlos.

Jesaja 44:23 Jubel, o hemele, want YHWH het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want YHWH het Jakob verlos, en Hy sal Homself verheerlik aan Israel.

Jesaja 44:24 So sê die Here, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is YHWH wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei — wie was met My? —

Jesaja 45:17 Israel word verlos deur YHWH met ‘n ewige verlossing; julle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in alle ewigheid nie.

Jesaja 45:20 Versamel julle en kom, kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het! Hulle weet niks, wat die hout van hul gesnede beeld dra en ‘n god aanbid wat nie kan verlos nie.

Jesaja 45:21 Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie Ek, YHWH, nie? En buiten My is daar geen ander Elohim nie: ‘n regverdige en reddende Elohim is daar buiten My nie.

Jesaja 46:7 Hulle hef hom op die skouer; hulle dra hom en sit hom op sy plek neer. Daar staan hy! Hy wyk nie van sy plek nie; ook al roep iemand hom, hy antwoord nie; hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie.

Jesaja 47:4 Ons Verlosser — sy Naam is YHWH van die leërskare, die Heilige van Israel.

Jesaja 48:17 So sê YHWH, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is YHWH jou Elohim, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan.

Jesaja 48:20 Gaan weg uit Babel, vlug weg van die Chaldeërs! Verkondig met jubelklank, laat dit hoor, bring dit uit tot by die einde van die aarde! Sê: YHWH het sy kneg Jakob verlos;

Jesaja 49:7 So sê YHWH, die Verlosser van Israel, sy Heilige, aan die diep veragte, aan Hom wat ‘n afsku is by die volk, ‘n Kneg van die heersers: Konings sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hul neerbuig ter wille van YHWH wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U uitverkies het.

Jesaja 49:25 Waarlik, so sê YHWH: Ja, die gevangenes van die held sal afgeneem word, en die buit van die tiran sal ontvlug; en jou bestryder sal Ék bestry en jou kinders sal Ek verlos.

Jesaja 49:26 En Ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van mos. Daniël sal alle vlees gewaar word dat Ek, YHWH, jou Heiland is, en jou Verlosser die Magtige van Jakob.

Jesaja 50:2 Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie, het Ek geroep en niemand geantwoord nie? Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my dreiging maak Ek die see droog; Ek maak die riviere tot ‘n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterwe van dors.

Jesaja 51:10 Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed drooggemaak het nie, wat van die dieptes van die see ‘n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie?

Jesaja 52:7 Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou Elohim is Koning!

Jesaja 52:9 Breek uit, jubel almal saam, puinhope van Jerusalem! Want YHWH het sy volk getroos, Jerusalem verlos.

Jesaja 54:5 Want jou Maker is jou Man; YHWH van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die Elohim van die hele aarde genoem word.

Jesaja 54:8 In ‘n uitstorting van toorn het Ek vir ‘n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm Ek My oor jou, sê YHWH, jou Verlosser.

Jesaja 59:20 Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek YHWH.

Jesaja 62:12 En hulle sal genoem word: die heilige volk, die verlostes van YHWH; en jy sal genoem word: die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie.

Jesaja 63:1 Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos.

Jesaja 63:4 Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom.

Jesaja 63:9 In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; deur sy liefde en deur sy medelyde het Hy hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die ou tyd.

Jesaja 63:16 Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o YHWH, is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam.

Jesaja 64:5 U kom hom tegemoet wat met vreugde geregtigheid beoefen, hulle wat aan U dink op u weë. Kyk, U was toornig, en ons het gesondig; in dié toestand was ons baie lank, en—sal ons verlos word?

Jesaja 66:7 Voordat sy weë gekry het, het sy gebaar; voordat smart oor haar gekom het, is sy van ‘n seuntjie verlos.

Jeremia 2:27 wat vir ‘n stuk hout sê: Jy is my vader; en vir ‘n klip: Jy het my gebaar. Want hulle het My die rug toegekeer en nie die aangesig nie. Maar in die tyd van hulle onheil sê hulle: Staan op en verlos ons!

Jeremia 2:28 Waar is dan jou gode wat jy vir jou gemaak het? Laat hulle opstaan as hulle jou kan verlos in die tyd van jou onheil; want volgens die getal van jou stede is jou gode, o Juda!

Jeremia 4:14 Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word. Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef?

Jeremia 7:10 en dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waaroor my Naam uitgeroep is, en sê: Ons is verlos! —om al hierdie gruwels te doen?

Jeremia 8:20 Die oes is verby, die somer is ten einde, en óns is nie verlos nie!

Jeremia 11:12 Daniël sal die stede van Juda en die inwoners van Jerusalem gaan en roep na die gode vir wie hulle rook laat opgaan het; maar dié sal hulle geensins verlos in die tyd van hulle onheil nie.

Jeremia 14:8 o Verwagting van Israel, sy Verlosser in tyd van benoudheid! Waarom sou U wees soos ‘n vreemdeling in die land en soos ‘n reisiger wat uitdraai om te vernag?

Jeremia 14:9 Waarom sou U wees soos ‘n man wat verslae is, soos ‘n held wat nie kan verlos nie? U is tog in ons midde, o YHWH, en u Naam is oor ons uitgeroep. Verlaat ons nie!

Jeremia 15:11 YHWH het gesê: Waarlik, Ek bevry jou ten goede; waarlik, Ek maak dat die vyand jou ootmoedig smeek in tyd van onheil en in tyd van benoudheid.

Jeremia 15:20 En Ek sal jou ‘n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak; en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie; want Ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek YHWH.

Jeremia 15:21 En Ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne.

Jeremia 17:14 Maak my gesond, YHWH, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof.

Jeremia 20:13 Sing tot eer van YHWH, prys YHWH! Want Hy het die siel van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos.

Jeremia 23:6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: YHWH ONS GEREGTIGHEID.

Jeremia 30:7 Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.

Jeremia 30:10 Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek YHWH; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand hom skrikmaak.

Jeremia 30:11 Want Ek is met jou, spreek YHWH, om jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Jeremia 31:7 Want so sê YHWH: Jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies; laat dit hoor, sing lof en sê: o YHWH, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel!

Jeremia 31:11 Want YHWH het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy.

Jeremia 33:16 In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: YHWH ONS GEREGTIGHEID.

Jeremia 42:11 Vrees nie vir die koning van Babel vir wie julle bang is nie; wees nie vir hom bevrees nie, spreek YHWH, want Ek is met julle om julle te verlos en julle uit sy hand te red.

Jeremia 46:27 Maar jy, my kneg Jakob, wees nie bevrees nie; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou kroos uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand hom verskrik.

Jeremia 50:34 Maar hulle Verlosser is sterk, YHWH van die leërskare is sy Naam; Hy sal hulle saak sekerlik verdedig, om die aarde rus te gee en die inwoners van Babel in onrus te bring.

Klaagliedere 3:58 Resj. U, Here, verdedig my regsaak, U verlos my lewe.

Eségiël 3:19 Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.

Eségiël 3:21 Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het jou siel gered.

Eségiël 14:14 al was hierdie drie manne, Noag, Daniël en Job, daarin, dan sou hulle deur hul geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Meester YHWH.

Eségiël 14:16 al was hierdie drie manne daarin, so waar as Ek leef, spreek die Meester YHWH, hulle sou geen seuns of dogters red nie; net hulle sou gered word, maar die land sou ‘n wildernis wees.

Eségiël 14:18 al was hierdie drie manne daarin, so waar as Ek leef, spreek die Meester YHWH, hulle sou geen seuns of dogters red nie, maar net hulle sou gered word.

Eségiël 33:8-10 8As Ek aan die goddelose sê: o Goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. 9Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered. 10En jy, mensekind, sê aan die huis van Israel: So het julle gesê: Gewis, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg — hoe kan ons dan lewe?

Nota: Selfs in Christen denkwyse kan hierdie klink na “lewe na die dood”, maar in konteks gelees en met korrekte kennis van die woord “siel”, is dit duidelik dat YHWH met Eségiël gepraat het oor sy aardse lewe, en dit het nie met “na dood” te doen nie.

Eségiël 36:29 En Ek sal julle verlos van al jul onreinhede; en Ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, en Ek sal geen hongersnood op julle lê nie.

Eségiël 37:23 En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my ‘n volk wees, en Ek vir hulle ‘n Elohim wees.

Daniël 3:15 As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het, te aanbid, goed; maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne-in die brandende vuuroond gegooi word, en wie is die Elohim wat julle uit my hand kan verlos?

Daniël 3:17 As onse Elohim wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;

Daniël 3:28 Daarop het Nebukadnésar gespreek en gesê: Geloofd sy die Elohim van Sadrag, Mesag en Abednégo, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op Hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of te aanbid nie, behalwe hulle Elohim.

Daniël 3:29 Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die Elohim van Sadrag, Mesag en Abednégo, stukkend gekap en van sy huis ‘n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander god is wat so kan verlos nie.

Daniël 6:14 (6:15) Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy het planne beraam om Daniël te verlos, ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red.

Daniël 6:16 (6:17) Toe het die koning bevel gegee, en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: Mag jou Elohim wat jy gedurigdeur vereer, jou verlos!

Daniël 6:20 (6:21) En toe hy nader kom na die kuil, het hy met ‘n droewige stem na Daniël geroep; die koning het gespreek en aan Daniël gesê: Daniël, kneg van die lewende Elohim, was jou Elohim wat jy gedurigdeur vereer, in staat om jou van die leeus te verlos?

Daniël 6:27 (6:28) Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde, Hy wat Daniël uit die mag van die leeus verlos het.

Daniël 8:4 Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide, en al die diere kon voor hom nie standhou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het nie; maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword.

Daniël 8:7 En ek het hom gesien hoe hy tot by die ram kom en op hom verbitterd word en die ram stoot en sy twee horings verbreek; en daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie, sodat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het, en daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie.

Daniël 12:1 En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.

Hoséa 1:7 Maar oor die huis van Juda sal Ek My ontferm en hulle verlos deur YHWH hulle Elohim, en Ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie.

Hoséa 7:13 Wee hulle, omdat hulle van My weggevlieg het! Verwoesting oor hulle, omdat hulle teen My oortree het! Ék tog wou hulle verlos, maar húlle het leuens teen My gespreek.

Hoséa 13:10 Waar is nou jou koning, dat hy jou kan verlos in al jou stede, en jou regters van wie jy gesê het: Gee my ‘n koning en vorste?

Hoséa 13:14 Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborge.

Joël 2:32 En elkeen wat die Naam van YHWH aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos YHWH gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat YHWH sal roep.

Amos 3:12 So sê YHWH: Soos ‘n herder ‘n paar pote of ‘n oorlappie red uit die bek van ‘n leeu, net so sal gered word die kinders van Israel wat daar in Samaría in die hoek van ‘n bed of op die damás van ‘n rusbank sit.

Obadja 1:21 Daniël sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan YHWH toebehoort.

Jona 4:6 Toe beskik YHWH Elohim ‘n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry; en Jona was baie bly oor die wonderboom.

Miga 4:10 Krimp inmekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar! Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon; en jy sal in Babel aankom — dáár sal jy gered word, dáár sal YHWH jou verlos uit die hand van jou vyande.

Miga 5:6 (5:5) En hulle sal die land Assur met die swaard afwei en die land van Nimrod by sy ingange. So sal Hy ons dan van Assur bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied betree.

Hábakuk 3:13 U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela.

Sefánja 3:17 YHWH jou Elohim is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

Sagaría 8:7 So sê YHWH van die leërskare: Kyk, Ek gaan my volk verlos uit die land van die ooste en uit die land van die weste

Sagaría 8:13 En soos julle ‘n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal Ek julle verlos, dat julle ‘n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees.

Sagaría 9:16 En YHWH hulle Elohim sal hulle in dié dag verlos as die kudde wat sy volk is; want hulle is kroongesteentes wat hulle skitterend verhef oor sy land.

Sagaría 12:7 En YHWH sal eers die tente van Juda verlos, sodat die roem van die huis van Dawid en die roem van die inwoners van Jerusalem dié van Juda nie sal oortref nie.

Gevolgtrekking:

Hierdie skrifte vernietig die hoof fundamentele steunpilaar van die Christen bygeloof dat jy van sondes gered/verlos/bevry word deur die bloed van iemand.

Niemand gaan “Hemel” toe nie, jammer hoor.

Niemand word verlos van Satan nie en hy is nie die Duiwel nie. Hy werk slegs vir YHWH.

Bloed is kosbaar in die oë van YHWH en Hy haat dit wanneer mense geoffer word.

Hy het nêrens ooit gesê hy gaan Sy eie seun word en geoffer word nie.

Nêrens stel Hy enige vereiste aan enigiemand om enigeen anders as Homself te vereer en te dien nie.

Oor en oor bevestig YHWH dat Hy alleen is die ENIGSTE Rots en Redder wat ons red van fisiese dood en menslike vyande en onderdrukking — nie van Satan nie.

(Vir ‘n beter insig oor Satan, sien die Video)

Mag jy voorspoedig wees in jou soeke na die Waarheid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *